• KONSULTACJE 1-7.VI
     • KONSULTACJE 1-7.VI

     • Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  od 01.06.2020 r. do 07.06.2020 r. szkoła zapewnia uczniom  konsultacje indywidualne/grupowe z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz umożliwia korzystanie z biblioteki szkolnej.

      Szczegółowe informacje na stronie internetowej szkoły w zakładce – Edukacja zdalna.

      Dyrektor szkoły zaleca  zapoznać się z dokumentami opracowanymi na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN, aby zapewnić sprawną organizację pracy szkoły oraz bezpieczeństwo uczestników zajęć.

      1. Zarządzenie nr 14/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Olofa Palmego w Józefowie z dnia 22 maja 2020 r.
      2. Wewnętrzna Procedura Bezpieczeństwa nr 3 w zakresie organizacji konsultacji dla uczniów klas I-VII w czasie epidemii.
      3. Wewnętrzna Procedura Bezpieczeństwa nr 3a – zapewnienie bezpieczeństwa w bibliotece w czasie epidemii.
      4. Instrukcje postępowania w sytuacji podejrzenia u dziecka lub pracownika objawów chorobowych – załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do wewnętrznych procedur bezpieczeństwa.
      5. Regulamin korzystania z biblioteki w czasie epidemii COVID-19.
      6. Ramowy harmonogram konsultacji dla uczniów klas I-VII.

      Szczegółowy harmonogram konsultacji dla uczniów opracują nauczyciele przedmiotów/edukacji we współpracy z rodzicami i uczniami.

      Udział uczniów w konsultacjach jest dobrowolny.

    • OPIEKA W KL.I-III
     • OPIEKA W KL.I-III

     • Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktyki dla uczniów klas I-III  będą zorganizowane zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia od  25.05.2020 r. w godzinach 8 00 - 16 00. Zajęcia dla uczniów będą prowadzili nauczyciele- wychowawcy świetlicy.

      Warunkiem zgłoszenia dziecka jest pobranie przez rodzica ze strony internetowej szkoły z zakładki – Edukacja wczesnoszkolna  - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktyki wniosku o zorganizowanie zajęć  w czasie  epidemii, wypełnienie go i przesłanie na adres mailowy: sekretariat@sp1.jozefow.pl  lub złożenie wniosku osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach 8 00 – 12 00.

      Zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1  im. Olofa Palmego w  Józefowie z dnia 20 maja 2020 r. dyrektor w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez rodzica przekaże informację o możliwości wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami dydaktyki w czasie epidemii dla dziecka, korzystając z danych kontaktowych podanych we wniosku.

      Szczegółowe  informacje o zasadach organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami dydaktyki  zawarte są w Wewnętrznej Procedurze Bezpieczeństwa nr 2 w zakresie  organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami dydaktyki dla klas I-III w czasie epidemii COVID-19 z załącznikami – zakładka na stronie internetowej szkoły – Edukacja wczesnoszkolna.                                                                              

       

       

                                                                            Ewa Ziemińska – dyrektor szkoły

    • ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE
     • ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE

     • Opieka dla dzieci będzie zorganizowana zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia od  11.05.2020 r. w godzinach 8 00 - 16 00.

      Warunkiem zgłoszenia dziecka jest pobranie przez rodzica ze strony internetowej szkoły z zakładki - Oddziały Przedszkolne - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze wniosku o wznowienie opieki przedszkolnej w okresie epidemii, wypełnienie go i przesłanie na adres mailowy: sekretariat@sp1.jozefow.pl

      Zgodnie z Zarządzeniem nr 42/2020 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 6 maja 2020 r. dyrektor szkoły na rozpatrzenie wniosku rodzica ma 2 dni.

      Szczegółowych  informacji o organizacji pracy oddziałów przedszkolnych udzielają nauczyciele wychowawcy i są one dostępne w zakładce na stronie internetowej szkoły  - oddziały przedszkolne - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

                                                                                   Ewa Ziemińska - dyrektor szkoły

    • OBCHODY ŚWIĘTA NARODOWEGO TRZECIEGO MAJA
     • OBCHODY ŚWIĘTA NARODOWEGO TRZECIEGO MAJA     • Drodzy Przyjaciele!

       

      Trzeci Maja radością wiosenną

      wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał,

      Sztandarami biało-czerwonymi

      umaiła się Rzeczpospolita.

      Umaiły się też pierwszym kwieciem

      łąki, pola i w ogrodach drzewa,

      Maj się pieśnią zwycięskiej wiosny

      zgodnym chórem z ludzi rozśpiewał.

      Rozpłynęła się już pieśń radosna

      głośnym echem po ojczystym kraju

      – Witaj, witaj, Majowa Rocznico,

      pamiętny Trzeci Maju.

                               S. Aleksandrzak Rocznica


      Pomimo obecnej, jakże trudnej sytuacji , uczniowie klasy 2c i 3b, którzy uczestniczą w projekcie Szkoła 6.0, nie zapomnieli o Narodowym Święcie Trzeciego Maja i uczcili je w gronie rodzinnym. 

      Relację możecie także obejrzeć na szkolnym Facebooku.

      Zapraszamy do obejrzenia prezentacji:

      Jan_Brodowicz_klasa_2c_Polska_moja_ojczyzna.pptx

      Magda Jedlińska i Katarzyna Stachelska