• Bezpieczeństwo

     • Rok szkolny 2021/2022

     • DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SZKOŁĘ

      W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

      W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

      Marzec/Kwiecień

       

      1. Przekazanie informacji przez dyrektora szkoły, że na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej został wprowadzony stopień alarmowy CHARLIE-CRP dotyczący cyberbezpieczeństwa w kraju. Pogadanki nauczycieli z uczniami o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w sieci, o których warto pamiętać:
      A. Uważaj, w co klikasz.
      B. Aktualizuj oprogramowanie.
      C. OSE chroni sieć w szkole.
      Wszystkie systemy bezpieczeństwa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej są na bieżąco aktualizowane. Ochrona OSE minimalizuje wpływ zagrożeń zewnętrznych na funkcjonowanie szkolnych sieci komputerowych, a nasze zaawansowane usługi bezpieczeństwa w tym trudnym czasie są w stanie zapewnić ochronę przed zdecydowaną większością cyberzagrożeń pojawiających się w sieci.

      2. Zaproszenie nauczycieli i rodziców przez Dyrektora szkoły i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Otwocku na spotkanie z psychologiem na temat „Jak wspierać i rozmawiać z dzieckiem o wojnie. Porady psychologa”.

      3. Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego dla szkół podstawowych - umieszczenie na stronie internetowej szkoły w zakładce Procedury Bezpieczeństwa nowych wytycznych obowiązujących od 31.03.2022 r. rekomendowanych przez MEiN, GIS i MZ.

      4. Zorganizowanie przez dyrektora szkoły szkolenia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły na temat „Pierwsza pomoc przedmedyczna”.

      5. Przeprowadzenie apeli porządkowych dla uczniów zorganizowanych przez dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego.

      Tematyka spotkań: bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza szkołą oraz właściwe zachowania uczniów podczas przerw i poszanowanie przez nich mienia szkolnego.

      6. Wyjazdy dzieci z oddziału przedszkolnego, uczniów klas I – III w ramach edukacji wczesnoszkolnej i klas IV w ramach techniki na zajęcia z wychowania komunikacyjnego do Miasteczka Ruchu Drogowego w Józefowie.

      Cel wyjazdów: nauka bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym i przygotowywanie uczniów klas IV do egzaminu na kartę rowerową.

      7. Zdobywanie umiejętności przez uczniów klas VIII z pierwszej pomocy przedmedycznej na zajęciach z edukacji dla bezpieczeństwa.

      8. Przygotowywanie uczniów klas IV na zajęciach techniki do egzaminu na kartę rowerową z części teoretycznej.

      9. Przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową z części teoretycznej wśród uczniów klas IV i V.

      10. „Bądź bezpieczny, bądź widoczny” – udział społeczności szkolnej w akcji i pozyskanie elementów odblaskowych od Marszałka Województwa Mazowieckiego dla uczniów klas IV – VI oraz opasek odblaskowych z firmy PIRRELLI dla uczniów klas IV - VI.

      11. Zgłoszenie szkoły do eliminacji etapu rejonowego Turnieju o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym. Zdobycie pierwszego miejsca. Awans uczniów z klas V – VI do etapu wojewódzkiego w Turnieju BRD.

      Styczeń/Luty

       

      1. „Bezpieczne ferie” – gazetka ściennna dla uczniów na korytarzu szkolnym o następującej tematyce: „Jak należy ubierać się zimą?”; „Zachowaj czujność na drodze”; „Nie wchodź na lód”; „Bezpiecznie na sankach”; „Zimowe zabawy”; „Bitwa na śnieżki”; „Numery alarmowe”; pogadanki z uczniami, prezentacje przygotowane przez wychowawców klas.

      2. Obchody w szkole Dnia Bezpiecznego Internetu, pod hasłem “Razem dla lepszego Internetu”.

      Podjęte działania:

      a) Wykonanie gazetki ściennej przez specjalistów szkolnych na temat bezpiecznego korzystania z Internetu i przypomnienie podstawowych zasad:

      - Otwieraj wiadomości tylko od znajomych osób;

      - Unikaj klikania nieznanych linków i otwierania załączników w wiadomościach e-mail;

      - Dane osobowe zachowaj tylko dla siebie;

      - Zdjęcia udostępniaj tylko znanym i zaufanym osobom;

      - Pamiętaj, że osoba po drugiej stronie nie musi być tą, za którą się podaje;

      - Szanuj prawa autorskie udostępnianych w sieci plików;

      - O niepokojących sytuacjach w sieci powiedź rodzicom lub innej zaufanej osobie dorosłej;

      - Szanuj innych użytkowników Internetu;

      - Korzystaj z Internetu z umiarem.

      b) Przesłanie wychowawcom klas I – VIII przez specjalistów szkolnych materiałów edukacyjnych, filmów, gier poświęconych tematyce bezpieczeństwa dzieci w Internecie do wykorzystania w pracy z uczniami - w oparciu o projekt Safer Internet, program „Sieciaki”.

       

      3. Warsztaty profilaktyczne dla uczniów na temat: „Wścieklizna - bądźmy ostrożni” - upowszechniające wiedzę i podnoszące świadomość w tym zakresie (prezentacje, materiały edukacyjne, ulotki).

      4. Zapoznanie uczniów z kampaniami edukacyjnymi:

      Część I – Bezpieczeństwo Przeciwpowodziowe

      Część II Czyste Mazowieckie

       

      5. Akcja proekologiczna zorganizowana z inicjatywy dyrekcji szkoły promująca ekologiczny tryb życia pod hasłem „Tydzień bez plastiku, a może jeden dzień dłużej”.

      Zaplanowane i zrealizowane zadania:

      - Wykonanie gazetek ściennych związanych z tematyką akcji.

      - Przeprowadzenie zajęć z uczniami na godzinach wychowawczych, edukacji przyrodniczej, biologii, przyrody według scenariusza własnego pomysłu.

      - Konkurs na plakat klasowy lub pracę indywidualną „STOP PLASTIK! NIE ZASYPUJ ŻYCIA PLASTIKIEM.”

      - Konkurs dla nauczycieli na autorski scenariusz dotyczący wyżej wymienionej tematyki.

      - Stworzenie ulotki dotyczącej ochrony środowiska oraz zakresu działań objętych przedsięwzięciem.

      - Konkurs na logo akcji „Tydzień bez plastiku, a może jeden dzień dłużej”

      - Ozdabianie klasowych płóciennych toreb.

      - Akcja promująca torby wielokrotnego użytku.
       

      6. Ogłoszenia publikowane w e – dzienniku przez dyrekcję szkoły i specjalistów szkolnych

      - Realne wsparcie dla dzieci i młodzieży – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12.
      Dzieci i młodzież, a także ich rodzice mają zapewnione wsparcie w formie bezpłatnej infolinii czynnej 7 dni w tygodniu. To Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12. Pod tym numerem telefonu młodzi ludzie, a także ich opiekunowie mogą otrzymać bezpłatne i profesjonalnie wsparcie psychologiczne. Do dyspozycji dzieci i młodzieży jest także czat internetowy.
      Zarówno telefon zaufania, jak i czat zapewniają pełną dyskrecję oraz anonimowość i są dostępne siedem dni w tygodniu przez całą dobę.
      Oprócz wsparcia telefonicznego można też napisać do ekspertów na czacie internetowym. Pod adresem https://czat.brpd.gov.pl/ dyżur pełnią eksperci z zakresu prawa, spraw socjalnych, edukacji i wychowania oraz ochrony zdrowia.

      7. Aktualizacja Wewnętrznej Procedury Bezpieczeństwa obowiązującej w szkole od 1.09.2021 r. – ze względu na wytyczne MEiN i MZ i GIS z lutego 2022 r.

      8. Przekazanie nauczycielom przez dyrektora szkoły materiałów informujących o tym, w jaki sposób wspierać i pomagać dzieciom i ich rodzinom, które znalazły się w niebezpieczeństwie i przeżywają osobiste tragedie z powodu wojny w Ukrainie, a także jak rozmawiać z uczniami o trudnej sytuacji związanej z wojennymi wydarzeniami..

      9. Realizacja treści programowych z edukacji dla bezpieczeństwa w klasach VIII w zakresie „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, „Zagrożenia naturalne i cywilizacyjne”.

       

      Listopad/grudzień

       

      1. Finał organizowanego przez szkołę Gminnego Konkursu Plastycznego pod patronatem Burmistrza Miasta Józefowa „SOS DLA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM”.
      Uczestnicy nagrodzeni w konkursie plastycznym o bezpieczeństwie w ruchu drogowym wyróżnili się kreatywnością i wiedzą w zakresie przestrzegania przepisów, jak należy zachować się na drodze i być odpowiedzialnym za swoje bezpieczeństwo.

       

      2. Zgłoszenie szkoły do udziału w kampanii „Jesteś widoczny jesteś bezpieczny” wznowionej przez  Zarząd Województwa Mazowieckiego. Jej grupę docelową stanowią uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych.

      W ramach kampanii, na terenie zainteresowanych placówek, przewidziano organizację trwających około 1,5 godziny zajęć z bezpieczeństwa ruchu drogowego, podczas których oprócz wiedzy teoretycznej, uczestnikom zostaną przekazane elementy odblaskowe dla dzieci oraz ulotki edukacyjne i plakaty zachęcające uczniów do noszenia elementów odblaskowych.

      Zajęcia będą prowadzone przy współpracy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie i Delegatury w Wołominie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

      W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, nie będzie możliwości organizacji zajęć w grupach, Delegatura w Wołominie przekaże przygotowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego elementy odblaskowe, ulotki dotyczące bezpieczeństwa oraz plakaty poświęcone kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”.

       

      3. Przekazanie przez organizatorów -  Urząd Transportu Kolejowego nagród dla uczniów klasy Ib - uczestników Kampanii Kolejowe ABC – „Bezpieczeństwa uczę się z Kolejowym ABC”. Wśród nagród: książka, w której w przejrzysty, twórczy i aktywny sposób przybliża dzieciom zasady bezpieczeństwa na obszarach kolejowych oraz kulturę podróżowania (opowiadania oraz inne zadania edukacyjne: gra planszowa, kolorowanki, rozrywki umysłowe); kamizelka i inne elementy odblaskowe; maskotka kampanii.

       

       4. Pogadanki profilaktyczne policjantów z Wydziału Prewencji dla uczniów klas VIII, VIIbc i IVa na temat: „Demoralizacja (co kryje się pod tym określeniem, jakie zachowania mają znamiona demoralizacji) oraz odpowiedzialność prawna młodzieży, która osiągnęła 13, rok życia lub wkrótce ten wiek osiągnie.

      5. Realizacja profilaktycznego programu rekomendowanego przez PARPA dla uczniów:

       

      - Tematyka warsztatów dla uczniów klas VII - VIII: DEBATA – program profilaktyczny z zakresu profilaktyki alkoholowej. Jego głównym zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy abstynencji.

       

      6. Realizacja zajęć profilaktycznych dla uczniów:

       

      - Tematyka warsztatów dla uczniów klas IV – VI: BEZ NAŁOGÓW

      Warsztaty profilaktyczne, których celem było dostarczenie uczniom wiedzy i obalenie mitów na temat substancji uzależniających oraz przekazanie informacji na temat negatywnych skutków korzystania z używek. Służyły one również wykształceniu u uczniów świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby eksperymentują, a uczeń nie chce oraz ukazaniu alternatywnych sposobów spędzania przez młodzież czasu wolnego.

       

      7. Działania ekologiczne (zagrożenia cywilizacyjne) - „Walka ze smogiem”

      Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego pojawia się problem smogu. Dlaczego smog jest niebezpieczny dla zdrowia i środowiska, jakie działania należy podejmować ?

      Na te i wiele innych pytań próbowali odpowiedzieć sobie uczniowie naszej szkoły na zajęciach edukacyjnych, godzinach wychowawczych, lekcjach biologii i przyrody. Edukacja odbywała się w sposób atrakcyjny dla dzieci, m.in.: poprzez filmy edukacyjne, opowiadania, krzyżówki, rebusy, wykonanie plakatów.

      Na szkolnych parapetach pojawiły się rośliny doniczkowe przyniesione przez uczniów, które oczyszczają powietrze, a przy okazji korzystnie wpływają na samopoczucie i nastrój.

       

      8. Informacje, ogłoszenia skierowane do nauczycieli i rodziców z zakresu bezpieczeństwa przekazywane przez dyrektora szkoły  poprzez e – dziennik:

      - Przekazanie wiadomości o bezpłatnej infolinii dla dzieci, młodzieży i opiekunów – wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych.
      Uczniowie przeżywający lęki, napięcia emocjonalne, kłopoty i trudności mogą skorzystać z bezpłatnej infolinii Rzecznika Praw Dziecka - 800 12 12 12. Pod tym numerem telefonu młodzi ludzie, a także ich opiekunowie otrzymają bezpłatne i profesjonalnie wsparcie psychologiczne. Do dyspozycji dzieci i młodzieży jest także czat internetowy. Zarówno telefon zaufania, jak i czat zapewniają pełną dyskrecję oraz anonimowość i są dostępne siedem dni w tygodniu przez całą dobę.

      - Zapraszanie nauczycieli, wychowawców, pedagogów do obejrzenia animacji i skorzystania z gotowych scenariuszy lekcji z cyklu „Bądź z innej bajki” adresowanych do uczniów klas 5–6 szkoły podstawowej. Inspiracją do powstania scenariuszy lekcji były animacje stworzone w ramach kampanii edukacyjnej „Bądź z innej bajki” realizowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji (obecnie KPRM) i Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy ze Stowarzyszeniem Góry Kultury – zwycięzcą konkursu „(Nie)Bezpieczni w sieci – konkurs dla NGO na najlepszą kampanię edukacyjną”.
      Pierwszy z czterech scenariuszy: „Otwórz oczy – internet to nie wszystko. Śpiąca Królewna i FOMO”, który zwraca uwagę na problem zbytniego zanurzenia w wirtualnym świecie i przywiązania do urządzeń cyfrowych. Pozostałe – dotyczące cyberprzemocy, groomingu i szkodliwych treści będą udostępniane na platformie OSE IT Szkoła.
      Program Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) jest realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK pod nadzorem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i wspófinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014–2020. OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej, dającej szkołom w całej Polsce możliwość podłączenia szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu. W ramach programu OSE prowadzone są także działania edukacyjno-informacyjne, promujące zasady bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych. Więcej informacji na stronach: ose.gov.pl oraz it-szkola.edu.pl.

      9. Szkolenia zaproponowane nauczycielom przez dyrektora szkoły realizowane online:

      - „Cyberprzemoc – sprawca, ofiara, profilaktyka”

      Program szkolenia:

      • Zjawisko cyberprzemocy w sieci.
      • Hejt, manipulacja, mowa nienawiści.
      • Techniki interwencji i profilaktyki.
      • Drama edukacyjna.
      • Praktyczne przykłady cyberprzemocy w sieci.
      • Gdzie szukać wsparcia?

       

      - „Depresja u dzieci i młodzieży”

      Program szkolenia:

      • Jak rozpoznać depresję?
      • Jakie są przyczyny depresji?
      • Co powinno wzbudzać nasz niepokój?
      • Czy depresja to choroba?
      • Jak możemy pomóc naszym uczniom?
      • Jaką rolę odgrywa rodzic, a jaką nauczyciel?

       

      10. Omawianie zasad postępowania uczniów w przypadku wystąpienia różnych rodzajów zagrożeń,  między innymi: zagrożenia pożarowego, powodziowego, na wypadek ataku terrorystycznego na zajęciach z edukacji dla bezpieczeństwa  w klasach VIII.

       

      11. Organizacja edukacji zdalnej (20.12.2021 r. – 9.01.2022 r.) dla uczniów klas I – VIII na platformie Microsoft 365 z wykorzystaniem narzędzia Teams:

      • przypomnienie uczniom przez wychowawców klas i nauczycieli przedmiotów/ edukacji zasad bezpieczeństwa podczas edukacji zdalnej;
      • omówienie zasad Netykiety;
      • konstruowanie bezpiecznych haseł, szyfrowanie danych - zabezpieczenia moich danych w sieci;
      • higiena czasu pracy przy komputerze i innych urządzeniach mobilnych.

      Wrzesień/październik

      1. Wdrożenie Wewnętrznej Procedury Bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 1 im. Olofa Palmego w Józefowie od 1 września 2021 r. opracowanej przez dyrektora szkoły zgodnie z wytycznymi MEiN, GIS, MZ. 

      2. „Bezpieczna droga do szkoły” - przypomnienie zasad  i przepisów ruchu drogowego na zajęciach z techniki, edukacji dla bezpieczeństwa, na godzinach wychowawczych, na zajęciach z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

      3. Pogadanki wychowawców z uczniami na temat:

      • bezpiecznego zachowania uczniów w szkole i poza szkołą
      • odpowiedniego zabezpieczenia rowerów oraz innego sprzętu, którym przyjeżdżają uczniowie do szkoły, przed kradzieżą
      • używania elementów odblaskowych na tornistrach i rowerach.

      4. „Jestem świadomym użytkownikiem Internetu”:

      • przypomnienie uczniom zasad Netykiety na godzinach wychowawczych, na zajęciach z informatyki
      • konstruowanie bezpiecznych haseł, szyfrowanie danych - zabezpieczenia moich danych w sieci
      • higiena czasu pracy przy komputerze i innych urządzeniach mobilnych
      • gazetki ścienne – informacyjne – o bezpieczeństwie w sieci.

      5. Organizacja przez szkołę Gminnego Konkursu Plastycznego pod patronatem Burmistrza Miasta Józefowa „SOS DLA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM”
      Cele konkursu: 
      - rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
      - rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych użytkowników dróg;
      - pobudzanie i rozwój inwencji twórczej oraz kreaty
      wności wśród dzieci i młodzieży.

      6. Organizacja TYGODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO 11X – 15 X 2021 r.
      - Przeprowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych w klasach VII i VIII na temat: "Depresja – jak ją rozpoznać i sobie z nią radzić")
      - Wykonanie przez specjalistów szkolnych tablicy tematycznej na temat zdrowia psychicznego.
      - Wykonanie plakatów klasowych na temat:

      • "Jak dbam o swój nastrój" – „Nasze sposoby na poprawę nastroju” –
               kl. IV
      • „Jak radzę sobie ze stresem” – „Nasze sposoby na stres” – kl. V
      • „Poczucie własnej wartości.” – kl. VI
      • „Emocje” – kl. I-III
      - Wystawa prac – plakatów  z poszczególnych klas.
      - Włączenie się w obchody ze strony biblioteki szkolnej - propozycje książek do wypożyczenia (będących w bazie szkoły) dotyczących zdrowia psychicznego.

      - Ulotki informacyjne dla uczniów „Gdzie szukać pomocy w sytuacji trudnej / kryzysowej?” (ulotki zostały wywieszone na tablicy specjalistów, aby zainteresowani uczniowie mogli z nich skorzystać).


      7. Wyjazdy dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów klas I – IV do Miasteczka Ruchu Drogowego w Józefowie.

      W trosce o bezpieczeństwo pieszych i  rowerzystów wychowawcy oddziałów oraz nauczyciel techniki uczyli zachowania w ruchu drogowym i przygotowali uczniów klas IV do egzaminu na kartę rowerową.

       

      8. Przeprowadzenie na terenie szkoły próbnej ewakuacji.
      Zgodnie z art. 4 ust.1 pkt. 3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej dyrektor szkoły jako zarządca obiektu i terenu szkolnego przeprowadził próbną ewakuację w celu przeciwdziałania zagrożeniom. Zasady przeprowadzania ewakuacji są zawarte w szkolnej procedurze.

      9. Realizacja na bieżąco zadań szkoły w obszarze „Bezpieczeństwo” - wynikających z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły i Planów pracy wychowawców klas/oddziału.

      10. Na zajęciach z edukacji dla bezpieczeństwa w klasach VIII omówienie zasad ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach.

      11. Wzmożenie – na prośbę dyrektora szkoły – patroli policji przed szkołą w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i zwrócenia uwagi na właściwe zachowanie w ruchu drogowym.

      12. Udział nauczycieli w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa, m.in. w konferencji „Jak sprostać wymaganiom współczesnej edukacji?”
      Celem konferencji było udzielenie wsparcia nauczycielom w bieżącej pracy
      dydaktyczno – wychowawczej w kontekście trwającego zagrożenia pandemią
      COVID-19.
      Ponadto podczas konferencji przedstawiciel Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaprezentował aktualne zagadnienia związane ze stosowaniem RODO w praktyce szkolnej.

      13. Udział klasy Ib w Kampanii Kolejowe ABC realizowanej przez Urząd Transportu Kolejowego (zajęcia prowadzone w formie online). To ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu bezpieczeństwa kolejowego skierowana do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz ich nauczycieli i wychowawców.

      Celem "Kampanii Kolejowe ABC" jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpieczeństwa oraz wartości i wzorców związanych z odpowiedzialnym zachowaniem na obszarach stacji, przystanków czy przejazdów kolejowych.

      14. Code Week 2021, czyli Europejski Tydzień Kodowania w naszej szkole! 

      Grupa uczniów z klas 2 i 3 uczestników koła „Kodowanie na dywanie. Mali programiści” wzięła udział w wydarzeniu Code Week. Zajęcia w tej grupie wiekowej odbyły się z wykorzystaniem puzzli do Ozobota oraz samych ozobotów. Poruszały ważny temat bezpiecznego poruszania się po drogach. Zadaniem uczniów było zbudowanie z puzzli trasy i zakodowanie w taki sposób, żeby przejeżdżający po nich robot przestrzegał wszystkich mijanych znaków.