• Idea Sz.PZ

     • Idea Szkoły Promującej Zdrowie

     • „Niech każdy się dowie „Jedynka” dba o zdrowie”

      Nasza szkoła od wielu już lat promuje zasady zdrowego stylu życia i podejmuje liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej prowadzone w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Edukacja zdrowotna stanowi dla nas ważny element programu nauczania i wychowania szkoły.

      Uczestniczymy w wielu programach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia. Działania te łączą nas z siecią szkół promujących zdrowie, dlatego projekt ten wydał się nam idealnym dla kontynuacji naszej pracy. W związku z tym postanowiliśmy spróbować i przystąpić do programu Szkoły Promującej Zdrowie. Od 2013 roku nasza szkoła podjęła szereg działań aby otrzymać miano Szkoły Promującej Zdrowie. I udało się od lutego 2015 roku jesteśmy członkami Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

      Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?

      Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań. 

      Jakie są główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie?

      1. Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.
      2. Etos zdrowia w szkole to znaczy troska o dobre samopoczucie uczniów i wszystkich pracowników szkoły.

      3.Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

      Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?

      Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej.
      Aby to osiągnąć społeczność szkolna starała się m.in.:

      • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,
      • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów, umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,
      • zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
      • włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
      • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
      • włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

       W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczyli:

      • uczniowie,
      • nauczyciele;
      • rodzice;
      • pracownicy niepedagogiczni szkoły;
      • inne osoby ze społeczności lokalnej.

      Pragniemy, aby nasza szkoła była:

      • miejscem, w którym panuje dobra atmosfera i obowiązują zasady współpracy,
      • miejscem, w którym społeczność szkolna podejmuje działania dla poprawnego własnego samopoczucia i zdrowia,
      • miejscem, w którym uczniowie uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć.

       

      Społeczność szkolna SP 1 w Józefowie