• Podręczniki

     • Darmowe podręczniki

     • Szanowni Państwo,

      Podręczniki do szkoły podstawowej zostaną wypożyczone uczniom bezpłatnie w pierwszych dniach września. Zakup podręczników i ćwiczeń z dotacji MEN organizuje szkoła.

       

      Regulamin biblioteki
      Szkoły Podstawowej nr 1 im. Olofa Palmego w Józefowie
      w roku szkolnym 2020/2021, podczas nauki stacjonarnej

       

       

      1. Informacje ogólne.
      1. W bibliotece pracują nauczyciele bibliotekarze: Agnieszka Laskowska, Krzysztof Ślesicki.
      2. Do biblioteki mogą wejść tylko czytelnicy bez objawów chorobowych, których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
      3. Przed wejściem należy zdezynfekować ręce. Podajnik z płynem znajduje się przy drzwiach do biblioteki.
      4. W bibliotece nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust.
      5. Po wejściu należy zachować dystans minimum 1,5 metra pomiędzy osobami.
      6. W punkcie kontaktu użytkownika z bibliotekarzem (na ladzie bibliotecznej) zamocowana jest przesłona ochronna. 
      7. Pomieszczenie biblioteki jest wietrzone co godzinę, a blaty i klamki dezynfekowane.
      8. Nauczyciele bibliotekarze dbają o higienę (myją i dezynfekują ręce), a także zachowują wymagany dystans społeczny.

       

      1. Czytelnia.
      1. Czytelnia biblioteki jest czynna tylko podczas lekcji.
      2. W czytelni mogą przebywać jednocześnie maksymalnie dwie osoby.

       

      1. Wypożyczalnia.
      1. Wypożyczalnia jest czynna tylko podczas przerw.
      2. W wypożyczalni mogą przebywać jednocześnie maksymalnie dwie osoby. Pozostali czytelnicy oczekują przed wejściem, zachowując wymagany dystans społeczny.
      3. Czytelnicy nie mają dostępu do półek. Książki podaje wyłącznie nauczyciel bibliotekarz.
      4. Uczniowie mogą składać zamówienia na książki: ustnie w bibliotece, poprzez dziennik elektroniczny Librus (wysyłając maila na konta nauczycieli bibliotekarzy) lub na adres biblioteka@sp1.jozefow.pl.
      5. Zamówienia będą realizowane w miarę możliwości, z pierwszeństwem dla opracowania podręczników.
      6. Po zamówione książki czytelnicy powinni zgłaszać się do biblioteki osobiście.
      7. Zwracane książki, podręczniki i inne materiały biblioteczne są składane przez czytelników
       w oznaczonych pudłach i poddawane 2-dniowej kwarantannie. Po jej zakończeniu są one odkładane na półki przez nauczycieli bibliotekarzy.
      8. Zwracane książki nie mogą być opakowane w torby foliowe, reklamówki itp.
      9. Zwracanych książek nie należy podpisywać – tożsamość ucznia nauczyciel bibliotekarz ustali za pomocą kodów kreskowych, umieszczonych na wszystkich książkach.
      10. Zwracanych książek nie dezynfekuje się preparatami dezynfekcyjnymi, opartymi na detergentach i alkoholu. Nie stosuje się także ozonu do dezynfekcji książek, ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie naświetla się książek lampami UV.
      11. Nauczyciel bibliotekarz nie ocenia stanu książek podczas ich składania do pudeł.
      12. Po ustaniu 2-dniowej kwarantanny, podczas wycofywania książek z kont uczniów, nauczyciel bibliotekarz ocenia stan zwróconych materiałów.
      13. W razie stwierdzenia uszkodzeń, nauczyciel bibliotekarz przesyła poprzez dziennik elektroniczny do rodziców lub opiekunów ucznia informację o konieczności odkupienia danej książki lub zakupu innej, wskazanej przez bibliotekarza, zgodnie z Regulaminem biblioteki szkolnej.
      14. W przypadku stwierdzenia zniszczenia podręcznika, nauczyciel bibliotekarz wystawia rodzicom lub opiekunom ucznia wezwanie do poniesienia kosztów zakupu podręcznika, zgodnie z Regulaminem biblioteki szkolnej.

       

      1. Wypożyczanie lektur.
      1. Nauczyciele języka polskiego ustalają z nauczycielami bibliotekarzami termin  wypożyczenia lektur przez uczniów poszczególnych oddziałów.
      2. Do biblioteki uczniowie przychodzą po lektury całą grupą, wraz z nauczycielem.
      3. Uczniowie wchodzą po dwie osoby, z zachowaniem dystansu. Pozostali uczniowie oczekują na zewnątrz, także zachowując wymagany dystans społeczny.
      4. Dwudniowa kwarantanna zwróconych lektur oznacza, że uczniowie kolejnego oddziału będą mogli je wypożyczyć dopiero po jej ustaniu.

       

      1. Wypożyczanie podręczników.
      1. Wychowawcy poszczególnych oddziałów ustalają z nauczycielami bibliotekarzami terminy wypożyczenia podręczników.
      2. Do biblioteki uczniowie przychodzą całą grupą wraz z nauczycielem.
      3. Uczniowie wchodzą po dwie osoby, z zachowaniem dystansu. Pozostali uczniowie oczekują na zewnątrz, także zachowując wymagany dystans.
      4. Uczniowie wypożyczają jednocześnie wszystkie opracowane podręczniki dla danego oddziału.
      5. Ponieważ podręczniki dostarczane są do szkoły sukcesywnie, część z nich będzie dostępna
       w późniejszym terminie.
      6. Wychowawcy oddziałów 1-3 oraz nauczyciele poszczególnych przedmiotów osobiście odbierają ćwiczenia i przekazują je uczniom.

       

      1. Korzystanie z komputerów.
      1. Korzystanie z komputerów jest możliwe jedynie do przygotowania się do lekcji, o ile uczeń nie ma możliwości zrobienia tego w domu.
      2. Klawiatury i myszki oraz powierzchnia biurka jest dezynfekowana przez nauczyciela bibliotekarza po każdym uczniu.

       

       

      WYCIĄG Z REGULAMINU BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

      W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

      IM. OLOFA PALMEGO W JÓZEFÓWIE

      Rozdział 6

      Szczegółowe zasady korzystania z podręczników

      1. Biblioteka nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki z obowiązkiem zwrotu.
      2. Biblioteka przekazuje  uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
      3. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników przez ucznia, Dyrektor Szkoły zażąda od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu podręczników.
      4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników przez ucznia, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.
      5. W przypadku gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników.
      6. Pierwsze części podręczników będą wypożyczone uczniom [od] września; uczniowie przychodzą do biblioteki szkolnej całą grupą wraz z wychowawcą. O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu decyduje wychowawca. Uczniowie przychodzą do biblioteki całym zespołem klasowym wraz z wychowawcą oddając i wypożyczając podręczniki.
      7. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik (np. nie pisanie wewnątrz).

      WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLYNYM 2022-2023

      kl._1.doc

      kl._2.doc

      kl._3.doc

      kl._4.doc

      kl._5.doc

      kl._6.doc

      kl._7.doc

      kl._8.doc

       

      WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLYNYM 2021-2022

      kl._1.doc

      kl._2.doc

      kl._3.doc

      kl._4.doc

      kl._5.doc

      kl._6.doc

      kl._7.doc

      kl._8.doc

      WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLYNYM 2020-2021:

      kl._1.doc

      kl._2.doc

      kl._3.doc

      kl._4.doc

      kl._5.doc

      kl._6.doc

      kl._7.doc

      kl._8.doc

      WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLYNYM 2019-2020:

      kl._1.doc

      kl._2.doc

      kl._3.doc

      kl._4.doc

      kl._5.doc

      kl._6.doc

      kl._7.doc

      WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLYNYM 2018-2019:

      kl._1.doc

      kl._2.doc

      kl._3.doc

      kl._4.doc

      kl._5.doc

      kl._6.doc