• RODO

     • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

      Szkoły Podstawowej nr 1 im. Olofa Palmego w Józefowie jest:

      Kamila Rudzińska

      e-mail: iod.jozefow@edukompetencje.pl

      Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.

       

       

       

      podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

      1) Art. 37 - 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie         o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);

      2) Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 r.poz. 1781)

      3) Zarządzenie nr 29/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Olofa Palmego w Józefowie z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie odwołania dotychczasowego i wyznaczenia nowego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Szkoły Podstawwej nr 1 im. Olofa Palmego w Józefowie

       

       

       

       

       
       
       
       
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Załącznik nr 7 do Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych

       

      Klauzula obowiązku informacyjnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Olofa Palmego w Józefowie

       

      Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rade (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informuję, że:

      1. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Olofa Palmego, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 11, 05 – 420 Józefow.

      2. Inspektorem Ochrony Danych jest Kamila Rudzińska-Kępka

      e-mail: iod.jozefow@edukompetencje.pl .

      3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Szkoły i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

      4. Odbiorcami danych osobowych są Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Olofa Palmego w Józefowie.

      5. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji Państwa obsługi oraz w zgodzie z wymogami prawa.

      6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

      7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność w prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

      8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

      9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania nie będziemy w stanie świadczyć Państwu usług.

      10. Nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

       

      dodaj zdjęcia