• Regulamin

     • PROGRAM SZKOLNEGO KOŁO WOLONTARIATU DZIAŁAJĄCEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W JÓZEFOWIE

     •  

      „Ważny jest rodzaj pomocy,

      którą się oferuje,

      ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,

      z jakim tej pomocy się udziela”.

                                                          Jan Paweł II

       

       

       

      Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu

      działającego

      przy Szkole Podstawowej nr 1

      im. Olofa Palmego w Józefowie

       

       

       

      1. Postanowienia ogólne:

      • Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych
            wykraczające poza więzi rodzinno – przyjacielskie;
      • Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą
           pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska,
           inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu
           inicjatywy charytatywne, kulturalne;
      • Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Józefowie,
           a wolontariuszem może zastać każdy uczeń szkoły.

       

      2. Cele ogólne:

      • Kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w
           działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w
           życiu społecznym;
      • Podejmowanie działań na rzecz innych we współpracy z Samorządem Uczniowskim i
            całą społecznością szkolną;
      • Wspieranie ciekawych inicjatyw uczestników koła;
      • Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego przez uczniów;
      • Diagnozowanie potrzeb w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

       

      3. Formy pracy wolontariatu:

      • Indywidualna
      • Zbiorowa

       

      4. Rodzaje pracy wolontariatu:

      • Udział w jednorazowych akcjach organizowanych przez szkołę;
      • Udział w akcjach organizowanych przez uprawnione instytucje spoza szkoły (za pisemną zgodą rodziców/prawnych opiekunów)

      5. Obszary działania:

      Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko  szkolne i środowisko lokalne.

       

      6. Prawa i obowiązki wolontariusza:

      • Wolontariuszem może zostać każdy uczeń szkoły respektujący zasady określone w
            regulaminie,
      • Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw;
      • Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników
           Wolontariatu Szkolnego;
      • Podstawą relacji interpersonalnych między wolontariuszami jest prawda, przyjaźń i
           życzliwość oraz wzajemna pomoc w wykonywaniu powierzonych zadań;
      • Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy wolontariackiej, uprzedzając wcześniej

           koordynatora  Szkolnego Koła Wolontariatu

       

      7. Fundusze:

      • Wolontariusze nie wnoszą żadnych stałych składek z tytułu przynależności do
           Wolontariatu Szkolnego;
      • Poszukiwaniem wszelkich środków potrzebnych do przeprowadzania akcji zajmują się
           opiekunowie Koła i wszyscy jego członkowie;
      • Szkolne Koło Wolontariatu może przeprowadzać na terenie szkoły zbiórki o charakterze
            niepublicznym. Każda zbiórka musi mieć jasno określony cel i prowadzoną
            dokumentację prezentującą przebieg zbiórki oraz kwotę zebranych środków.

       

      8. Nagradzanie wolontariuszy:

      • Ma ono walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.
      • Formy nagradzania wolontariuszy: pochwała na forum szkoły, wręczenie dyplomu, umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu z działalności koła, promocja działalności wolontariusza w gazetce szkolnej i na stronie internetowej szkoły.
      • Wolontariusz wyróżniający się zaangażowaniem na rzecz społeczności szkolnej oraz
            kulturą osobistą może otrzymać celującą ocenę z zachowania.
      • Wolontariusz za swoją rzetelną i systematyczną działalność może otrzymać na  uroczystości zakończenia  roku szkolnego nagrodę książkową.
      • Wolontariusz  - za wyróżniającą działalność na rzecz innych i systematyczny udział w

           organizowanych przez szkołą akcjach charytatywnych – otrzymuje wpis na świadectwie

           szkolnym za szczególne osiągnięcia.

       

      8a. Zasady przyznawania punktów

      • Uczeń szkoły podstawowej może mieć przyznane trzy punkty w rekrutacji do szkoły

      ponadpodstawowej za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub działań na rzecz środowiska szkolnego.

      • Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu prowadzi rejestr działań podejmowanych przez wolontariuszy.
      • Uczeń może uzyskać w/w punkty pod warunkiem systematycznej pracy w ramach

      wolontariatu lub pracy na rzecz środowiska szkolnego oraz w wymiarze co najmniej 10 godzin pracy na rzecz potrzebujących poza szkołą na przestrzeni II etapu edukacyjnego (VI-VIII) , godziny mogą być sumowane z poszczególnych lat działalności.

      • Uczeń może również samodzielnie i aktywnie poszukiwać miejsca, obszaru,

      placówki/instytucji, w pomoc którym mógłby się zaangażować i realizować zadania

      wolontariusza poza szkołą.

      • Uczeń, który realizował wolontariat poza szkołą, jest zobowiązany dostarczyć wychowawcy zaświadczenie o odbytym wolontariacie do dnia 1 czerwca danego roku szkolnego. Zaświadczenie ma zawierać nazwę placówki/instytucji, pieczątkę i podpis osoby odpowiedzialnej za opiekę nad wolontariuszem, okres, w którym wolontariusz angażował się w pomoc oraz liczbę zrealizowanych przez niego godzin.
      • Punkty na koniec szkoły podstawowej przyznaje powołana przez dyrektora szkoły Komisja, w skład której wchodzą: przedstawiciel dyrekcji, koordynator wolontariatu, opiekun samorządu uczniowskiego i pedagog szkolny. Protokoły z prac Komisji są przedstawiane na rocznej radzie klasyfikacyjnej.
      • Rada Pedagogiczna zatwierdza wpis odnotowany na świadectwach ukończenia szkoły w części dotyczącej szczególnych osiągnięć uczniów.

       

      9. Porozumienie z wolontariuszem, czyli umowa wolontariacka

      • Zakres wolontariatu, czas, miejsce i sposoby jego realizacji określone są w porozumieniu z wolontariuszem. W związku z tym, że porozumienie jest umową cywilnoprawną, osoby je zawierające muszą mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Nabywa się je z chwilą uzyskania pełnoletniości.

      Wynika z tego, że wolontariuszami w szkole mogą być przede wszystkim osoby, które ukończyły 18 lat.

      • Osoby, które nie są pełnoletnie, muszą uzyskać na to zgodę co najmniej jednego przedstawiciela ustawowego, czyli rodzica lub opiekuna prawnego.
       Dlatego uprawnione do zawierania umów z  wolontariuszami podmioty, które chcą przyjąć niepełnoletniego wolontariusza, muszą podpisać porozumienie nie z nim, tylko z rodzicem/prawnym opiekunem. Podpis ucznia-wolontariusza także  powinien figurować na porozumieniu.
      • Przepisy nie określają wieku wolontariuszy, jednak przyjmuje się, że nie powinni oni mieć mniej niż 13 lat. Małoletni bowiem, którzy nie ukończyli jeszcze 13. roku życia, nie ponoszą odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę (art. 426 Kodeksu cywilnego).

       

      Akcje, w których uczestniczy wolontariusz na terenie szkoły, z inicjatywy nauczycieli, koordynatora Szkolnego Koła Wolontariatu oraz z inicjatywy uczniów nie wymagają zawierania umów z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów. Za udział w tych akcjach uczeń jest nagradzany zgodnie z zapisami w regulaminie (punkt 8).

      Akcje wolontariackie organizowane z inicjatywy instytucji zewnętrznych wymagają zgody rodziców/ prawnych opiekunów.

                                                

                                        Agnieszka Brodawka  – koordynator  Szkolnego  Koła Wolontariatu