• Priorytet III

    • PRIORYTET TRZECI:

     PROMOCJA ZDROWIA

     PSYCHICZNEGO

      

     GŁÓWNE ZADANIA:

     rozwijanie umiejętności wyrażania uczuć, kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć własnych i innych;

     kształtowanie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami;

     kształtowanie mechanizmów empatii i tolerancji oraz prawidłowych postaw społecznych, a także integracja grupy;

     budowanie poczucia własnej wartości;

     kształtowanie umiejętności dokonywania samooceny oraz rozwijanie;

     postawy koleżeństwa i doceniania innych za ich zalety;

     upowszechnianie wśród nauczycieli, rodziców i uczniów procedur i zasad obowiązujących w szkole, oraz czuwanie nad ich respektowaniem;

     udział w inicjatywach szkolnych i pozaszkolnych podnoszących stan bezpieczeństwa uczniów;

     kształtowanie nawyków dbania o stan środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu;

     propagowanie działań mających na celu utrzymanie otoczenia w należytym porządku.