MENU

MENU

  Bezpieczeństwo

  DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SZKOŁĘ

  W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

  W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

   

  Marzec/Kwiecień

  1. 17.03. 2021 r. – 19.03.2021 r. – przeprowadzenie na terenie szkoły próbnego egzaminu ósmoklasisty przygotowanego przez CKE z zachowaniem wytycznych MZ, GIS i MEiN oraz wewnętrznych procedur bezpieczeństwa.

   

  2. Obchody w szkole podczas edukacji zdalnej Światowego  Dnia Zdrowia w kwietniu 2021 r.

   7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia, obchodzony był  Światowy Dzień Zdrowia oraz Pracownika Służby Zdrowia. Każdego roku motyw przewodni Światowego Dnia Zdrowia poświęcony jest innej tematyce, która podkreśla priorytetowy obszar problemów w zakresie  zdrowia publicznego na świecie. W 2021 roku hasło Światowego Dnia Zdrowia brzmiało - ,,Budowanie sprawiedliwego i zdrowszego świata".

  Motyw przewodni związany był z obecną epidemią i działaniami związanymi z zapobieganiem i rozprzestrzenianiem się SARS-Co V-2 .

  W okresie pandemii powinniśmy dbać  zarówno o swoje zdrowie fizyczne, jak i niezwykle ważne, zdrowie psychiczne. Więcej informacji na stronie internetowej www.gov.pl - 10 rad dla wszystkich, jak chronić zdrowie psychiczne.

  - Obchody Światowego Dnia Zdrowia na lekcjach  przyrody i  biologii w klasach IV – VIII.

  Tematyka zajęć: Światowy Dzień Zdrowia – co zawdzięczamy Medykom?

  Cele zajęć: zapoznanie uczniów z historią Światowego Dnia Zdrowia, tegorocznym hasłem, a także refleksja nad znaczeniem zawodów medycznych w czasie panującej pandemii COVID-19.

  - Obchody Światowego Dnia Zdrowia  na godzinach wychowawczych m.in.

  Tematyka zajęć: Mój sposób na zdrowie.
  Dyskusja na temat zdrowych nawyków żywieniowych oraz formach aktywności fizycznej.

  - Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów przyrodniczych  przygotowali karty z podziękowaniami dla Medyków i stworzyli galerię prac na Faccebooku szkolnym.

   

  3. Uczniowie na zajęciach w edukacji zdalnej doskonalili swoją wiedzę w zakresie - Bezpieczeństwo w sieci.
  Celem zajęć było:

  - uwrażliwienie uczniów na zagrożenia związane z korzystania  z Internetu,

  - poznanie przez uczniów możliwości efektywnego korzystania z sieci jako alternatywy wobec zachowań ryzykownych tj. cyberprzemoc,

  - uświadomienie  uczniom, jak należy zabezpieczyć swój komputer, aby nie być narażonym na ściąganie wirusów.

   

  4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia psychicznego uczniów i nauczycieli,

  Tematyka szkoleniowych rad pedagogicznych:

  - Jak radzić sobie z emocjami swoimi, uczniów i ich rodziców, w
     czasie kryzysu i panującej pandemii ?

  - Stres – czym jest i jak o nim rozmawiać z dzieckiem?

  - Jak rozpoznać objawy kryzysu zaburzenia psychicznego u ucznia?

  - Trudna rzeczywistość: szanse i zagrożenia: zaburzenia depresyjne i lekowe, wykluczenie społeczne, samotność, zagrożenia w sieci.

   

  5. Inne działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa w szkole:

  - przygotowanie uczniów klas czwartych do egzaminu na kartę rowerową,  utrwalanie wiadomości o ruchu drogowym,

  - „Jestem świadomym użytkownikiem drogi.” - przypomnienie zasad  i przepisów  o ruchu drogowym na zajęciach z techniki w klasach IV-VI oraz na godzinach  wychowawczych w klasach VII-VIII,

  - zagrożenia środowiskowe: burze, powodzie, zagrożenia chemiczne wpływające na środowisko i życie człowieka  – realizacja treści podczas zajęć w klasie VIII – Edukacja dla bezpieczeństwa,

  -Tematyka zajęć z informatyki:

   „Umiem bezpiecznie korzystać z Internetu”;

   „Zabezpieczenia moich danych w sieci”( konstruowanie bezpiecznych haseł, szyfrowanie danych),

  Przypomnienie zasad Netykiety,

  „Higiena czasu pracy i nauki  przy komputerze i innych urządzeniach mobilnych”.

   

  Styczeń/Luty

  1. Opublikowanie na stronie internetowej szkoły pomysłu na ferie zimowe – „Spędź je twórczo i kreatywnie – bez urządzeń multimediadnych” opracowanego przez Samorząd Uczniowski we współpracy z dyrekcją szkoły.

  2. Włączenie się społeczności szkolnej w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu pod hasłem „Razem dla lepszego Internetu’ - wydarzenia organizowanego z inicjatywy Komisji Europejskiej. Wspólne podejmowanie działań, aby Internet był bezpieczniejszy szczególnie dla dzieci i młodzieży. Realizacja przedsięwzięć przez nauczycieli wychowawców, specjalistów szkolnych i nauczycieli informatyki, między innymi udostępnienie rodzicom poprzez e – dziennik materiałów: „Jak chronić dziecko w Internecie?”.

  3. Zorganizowanie bezpiecznego powrotu po feriach do nauki stacjonarnej uczniów klas I – III zgodnie z wytycznymi MZ, GIS, MEiN. Dostosowanie planu zajęć dla dzieci i organizacja pobytu na terenie szkoły z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

  4. Przeprowadzenie na terenie szkoły próbnego egzaminu ósmoklasisty oraz zorganizowanie stacjonarnych konsultacji dla zainteresowanych uczniów z klasy VIII a z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

  5. Organizacja przez specjalistów szkolnych zajęć profilaktycznych, w tym w zakresie uzależnień, dla uczniów klas IV – VII w ramach realizacji Programu wychowawczo – profilaktycznego oraz wyników i wniosków z ewaluacji wewnątrzszkolnych za I półrocze roku szkolnego 2020/2021.

  Tematyka zajęć:

  - „Uzależnienia są groźne – na tropie papierosów, alkoholu i gier komputerowych” – klasy IV;

  - „Substancje uzależniające – papierosy” – klasy V;

  - „Dlaczego młodzi sięgają po substancje psychoaktywne?” – klasy VI;

  - „Uzależnienia są groźne – na tropie papierosów, alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych uzależnień” – klasy VII.

  5. Wsparcie w ramach bezpieczeństwa psychicznego dla społeczności szkolnej organizowane przez pedagogów szkolnych i psychologa szkolnego – konsultacje, ogłoszenia w e – dzienniku dotyczące form pomocy psychologicznej dla uczniów i rodziców proponowane przez instytucje zewnętrzne.

  6. Włączenie się nauczycieli w realizację programu: „Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość” poprzez udział w cyklu webinarów, których tematyka wynika z potrzeb zgłoszonych przez nauczycieli podczas monitorowania zdalnego nauczania, które było prowadzone przez Kuratorium Oświaty w Warszawie w grudniu 2020 r.


  Tematyka poszczególnych webinariów to między innymi:
  1. Uczeń bezpieczny w sieci - jak przeciwdziałać zagrożeniom online. Kiedy i jak reagować?
  2. Bezpieczeństwo danych osobowych w okresie kształcenia na odległość.
  (Rodzice uczniów również mogli uczestniczyć w przygotowanych dla nich webinariach. Pogłębianie wiedzy przyczyni się z pewnością do lepszego zrozumienie potrzeb uczniów w edukacji zdalnej i zapewnienie bezpieczeństwa naszym wychowankom w Internecie.)

   

   

  Grudzień

  1. Udział nauczycieli w konferencjach   i szkoleniach w zakresie bezpieczeństwa:

  - konferencja „Wspólnie na rzecz profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych”;

  - konferencja „ Współczesny wymiar bezpieczeństwa w szkołach i placówkach w okresie pandemii”;

  - kluczowe aspekty „Bezpieczeństwa w sieci”.

  - „Jak wspierać dzieci przez telefon lub Internet – specyficzne umiejętności w kontakcie zdalnym”;

   

  2.   Edukacja dla bezpieczeństwa- zajęcia dla uczniów klasy VIIIa:

  - pierwsza pomoc przedmedyczna;

  - zdrowie i czynniki je warunkujące;

  - postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia;

  3.  Przekazanie społeczności szkolnej – uczniom i ich rodzicom a także nauczycielom poprzez e- dziennik informacji od Rzecznika Praw Dziecka w trosce o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży całodobowego Dziecięcego Telefonu Zaufania 800 12 12 12.

  4. Upowszechnienie dla Rodziców i Nauczycieli Telefonu Zaufania – 800 100 100 w sprawie bezpieczeństwa dzieci;

  5. Bezpieczeństwo w sieci – pogadanki  dla  uczniów na przedmiotach edukacyjnych: Informatyka, Technika.

  5. Warsztaty profilaktyczne on-line dla uczniów na temat bezpiecznych zachowań podczas ferii zimowych z uwzględnieniem aktywności fizycznej wpływającej na zdrowy styl życia.

   

   

  Listopad

  1. Finał organizowanego  przez szkołę gminnego konkursu plastycznego pod patronatem Burmistrza Miasta Józefowa „ Jestem świadomym użytkownikiem  ruchu drogowego”. 

  2. Pogadanki z uczniami na godzinach wychowawczych i na zajęciach z wychowania fizycznego.

   Tematyka zajęć:

  - „Pierwsza pomoc przedmedyczna”;

  - „Jak sobie radzić z agresją w sieci”;

  - „Savoir vivre w Internecie”;

  - Netykieta – co zrobić, aby być odpowiedzialnym użytkownikiem sieci”.

   

   

   

   

  Wrzesień/październik

  Wdrożenie Wewnętrznej Procedury Bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 1 im. Olofa Palmego w Józefowie od 1 września 2020 r. opracowanej przez dyrektora szkoły zgodnie z wytycznymi MEN, GIS, MZ.

   

  1. „Bezpieczna droga do szkoły” - przypomnienie zasad  i przepisów ruchu drogowego na zajęciach z techniki, godzinach wychowawczych, na zajęciach z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

  2. Pogadanki wychowawców z uczniami na temat:

  • bezpiecznego zachowania uczniów w szkole i poza szkołą

  • zabezpieczenia rowerów  oraz innego sprzętu przed kradzieżą, którym przyjeżdżają uczniowie do szkoły

  • używania elementów odblaskowych na tornistrach i rowerach.

  1. „Jestem świadomym użytkownikiem Internetu”:

  • przypomnienie uczniom zasad Netykiety na godzinach wychowawczych, na zajęciach z informatyki

  • konstruowanie bezpiecznych haseł, szyfrowanie danych - zabezpieczenia moich danych w sieci

  • higiena czasu pracy przy komputerze i innych urządzeniach mobilnych.

  1. Organizacja przez szkołę gminnego konkursu plastycznego pod patronatem Burmistrza Miasta Józefowa „ Jestem świadomym użytkownikiem  ruchu drogowego”. Cele konkursu:

  • uświadamianie uczniów o zagrożeniach i przestrzeganie przez nich zasad bezpieczeństwa;

  • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych użytkowników dróg.

   

  1. „ Droga z klasą” – udział nauczycieli w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym organizowanych przez Krajową Radę Bezpieczeństwa oraz Ministerstwo Infrastruktury.

  2. Październik Europejskim Miesiącem Cyberbezpieczeństwa  – działania podejmowane przez szkołę:

  • prowadzenie zajęć z uczniami przez wychowawców klas i nauczycieli informatyki  na temat bezpieczeństwa uczniów w sieci, cyberprzemocy i uzależnień od multimediów

  • udział specjalistów szkolnych w XIV Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”

  • realizacja zadań szkoły wynikająca z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego i planów pracy wychowawców klas.

   

   

   

  DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SZKOŁĘ

  W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

  W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

   

  Czerwiec 2020 r. - działania podjęte w zakresie bezpieczeństwa w  czasie edukacji zdalnej

  1. Prezentacja „Bezpieczne wakacje” dla uczniów przygotowana przez dyrekcję
  szkoły i zespół ds. bezpieczeństwa.


  2. Pogadanki nauczycieli z uczniami o zachowaniu zasad bezpieczeństwa podczas wakacji.


  3. Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły za rok szkolny
  2019/2020 – wnioski i rekomendacje umieszczone w zakładce „Ewaluacja
  wewnętrzna” na stronie internetowej szkoły.

   

  Kwiecień/Maj 2020 r. - działania podjęte w zakresie bezpieczeństwa w  czasie edukacji zdalnej

  1. Bezpieczeństwo danych osobowych

  Zapoznanie nauczycieli przez dyrektora szkoły  z informacją dotyczącą bezpieczeństwa danych osobowych podczas zdalnego nauczania – w oparciu o materiał/publikację „ Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania  - poradnik Urzędu Ochrony Danych Osobowych dla szkół opracowany we współpracy Ministerstwem Edukacji Narodowej – jako wsparcie dla całego środowiska oświatowego.

  2. Cyberbezpieczeństwo

  A. Dyrektor szkoły przypomniał o  przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w sieci podczas prowadzenia przez nauczycieli wideolekcji za pomocą komunikatorów w trosce o cyberbezpiczeństwo.

  Zadania dla nauczycieli:
  - kontrolować, kto jest odbiorcą przekazywanych treści;
  - przesyłać linki, hasła do poszczególnych komunikatorów przez e-dziennik/ wiadomość do ucznia i rodzica/ około 10 minut przed zaplanowaną lekcją;
  - nie umieszczać linków w terminarzu klas, które są ogólnodostępne dla wszystkich uczniów;
  - Nicki uczniów powinny umożliwiać rozpoznanie odbiorcy przez nauczyciela, wtedy jest możliwość identyfikacji osób biorących udział w zaplanowanym spotkaniu;
  - osoby, które nie należą do danej grupy klasowej, powinny być odrzucane przez prowadzącego zajęcia;
  - ważne, aby Nicki ustalić wspólnie z uczniami i mieć świadomość, kto jest uczestnikiem zajęć prowadzonych przez nauczyciela.

   

  B. Organizacja bezpiecznej  edukacji zdalnej na platformie Microsoft 365 z wykorzystaniem narzędzia Microsoft Teams – wideolekcje, zebrania z rodzicami, rady pedagogiczne.

   

  3. Bezpieczeństwo uczniów w sieci – działania profilaktyczne szkoły wynikające z Programu wychowawczo-profilaktycznego w edukacji stacjonarnej i zdalnej.


  Dyrektor szkoły na zdalnej radzie pedagogicznej zobowiązał wychowawców klas  do prowadzenia zajęć z uczniami odnośnie bezpieczeństwa w Internecie, do współpracy  ze specjalistami szkolnymi w ramach realizacji zadań wynikających z realizacji Programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny 2019/2020. Wszyscy nauczyciele zostali zobowiązani do monitorowania przestrzegania przez uczniów zasad netykiety.

  A. Tematyka godzin wychowawczych w klasach IV - VII – edukacja zdalna, w tym wideolekcje:

  - Zdrowie fizyczne i psychiczne w edukacji zdalnej.

  -  Stres – wróg czy przyjaciel?

  - Palenie zabija – zajęcia z zakresu profilaktyki antynikotynowej.

  - Zachowaj trzeźwy umysł – zajęcie podsumowujące wiedzę z zakresu profilaktyki antyalkoholowej.

  - Kulturalne i bezpieczne korzystanie z Internetu.

  - Zasady bezpieczeństwa w sieci. Szanuj innych w sieci.

  - Bezpieczeństwo w nauczaniu zdalnym.

  - Bezpieczeństwo i higiena pracy w sieci. Netykieta.

  - Zasady obowiązujące podczas korzystania z aplikacji Microsoft Teams.

  - Właściwe zachowanie na platformie Office 365.

   

  B. Publikacje, artykuły dla uczniów, rodziców i nauczycieli na platformie edukacyjnej  - w zakładce „Specjaliści szkolni”:

   

  - „Jak smartfon może zrujnować kręgosłup? – krótki filmik o tablecie i jego wpływie na życie rodzinne;

  - „3…2…1…Internet!” – materiały dla uczniów szkoły podstawowej;

  - „Elektroniczne urządzenia zaburzają dziecięcy sen”

  - „Higiena ONLINE, czyli zasady przebywania dzieci przed komputerem”; „Zasady współpracy ONLINE i uczestnictwa w zajęciach ONLINE”;

  - „Sposoby na odprężenie i zadbanie o siebie w domu”;

  - „Stres i radzenie sobie w sytuacjach trudnych”; „Jak pomóc dziecku radzić sobie ze stresem?;

  - „Zagrożenia dotyczące e – papierosów”.

   

   

  4. Założenie zakładki - Edukacja Zdalna na stronie internetowej szkoły i umieszczenie  Poradnika dla szkół  - Kształcenie na odległość.

  Porady dla rodziców w zakresie:

  BEZPIECZNA PRACA Z KOMPUTEREM I W INTERNECIE

   

  TREŚCI ZAGRAŻAJĄCE ROZWOJOWI PSYCHICZNEMU I MORALNEMU UCZNIÓW.

   

  NIEZWERYFIKOWANE INFORMACJE. CO JEST PRAWDĄ, A CO FAŁSZEM?

   

  REKLAMY

  W sieci pojawia się mnóstwo reklam, które są często profilowane dla konkretnego użytkownika. Rodzice powinni pamiętać o wynikających z tego zagrożeniach.

   

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU

  UZALEŻNIENIE OD INTERNETU

   Dziecko, korzystając z internetu do nauki i zabawy, nie powinno przekraczać czasu zalecanego na pracę przy komputerze dla danej grupy wiekowej. Może to skutkować zarówno problemami z koncentracją i nauką, ale również ze zdrowiem fizycznym.

   

  BEZPIECZEŃSTWO SPRZĘTÓW I DOSTĘPU DO SIECI

  Sprawdzajmy aktualność zabezpieczeń na komputerach i smartfonach dziecka. Istnieją darmowe programy kontroli rodzicielskiej. Każdy system operacyjny daje również możliwość ustawienia pewnych ograniczeń.

   

  NIEBEZPIECZNE KONTAKTY

  Dzieci i młodzież, które korzystają z internetu, szczególnie z portali społecznościowych, są narażone na kontakt z osobami mającymi złe intencje, zamierzającymi popełnić przestępstwo. Dlatego też rodzice i nauczyciele powinni szczególnie interesować się, z kim dziecko utrzymuje kontakt oraz informować o wszelkich próbach kontaktu ze strony obcych osób.

   

   

  CYBERPRZEMOC

  O wszelkich formach cyberprzemocy (słownej, nękania, podszywania się pod inne osoby) należy informować odpowiednie organy, zarówno w sytuacji, kiedy ofiarą jest nasze dziecko, jak i wówczas, kiedy jest ono świadkiem takich działań.

   

  GRY KOMPUTEROWE I WIDEO

  Dzieci są również narażone na nieodpowiednie treści zawarte w grach. Aby tego uniknąć, warto sprawdzać kategorię wiekową danej gry oraz to, czy nie zawiera np. scen przemocy, hazardu, pornografii. Europejski system klasyfikacji gier PEGI nadaje oznaczenia wieku i treści zawartych w grze. Są one obecne praktycznie na każdej grze dostępnej on-line bądź w sklepie. Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami zamieszczanymi na stronie https://ose.gov.pl/pakiety-edukacyjne.

   

  5. Prezentacja - „Nauka zdalna – bezpieczeństwo i ochrona zdrowia” publikacja dla nauczycieli, uczniów i rodziców – opracowana przez zespół ds. bezpieczeństwa i specjalistów szkolnych – umieszczona na stronie internetowej szkoły.

  6. Opracowanie i wdrożenie w szkole wewnętrznych procedur bezpieczeństwa zgodnych z wytycznymi GIS, MZ i MEN w związku z funkcjonowaniem placówki  w okresie epidemii COVID-19.

   

  Luty /Marzec 2020 r.

   

  1. Wdrożenie w szkole działań profilaktycznych w związku rekomendacjami wydanymi przez MEN  dla szkół i z uwagi na dynamiczną sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się zachorowań spowodowanych SARS-Cov-2 (koronawirusem) oraz w trosce o zdrowie uczniów oraz pracowników szkoły.

  Podjęte przez szkołę działania:
  -  rozmowy nauczycieli z dziećmi na temat zdrowego stylu życia i sposobach zminimalizowania ryzyka zarażenia się wirusem;

  - instruktaż mycia rąk prowadzony dla uczniów przez pielęgniarkę szkolną;
  - przypominanie dzieciom na zajęciach edukacyjnych o regularnym myciu rąk i dbaniu o higienę osobistą, wywieszenie w każdej sali lekcyjnej i toaletach szkolnych schematów  mycia i dezynfekcji  rąk;
  - sprzątanie placówki na bieżąco w ciągu dnia – dezynfekowanie  klamek, poręczy, włączników świateł, kranów, spłuczek, desek toaletowych  i innych urządzeń często dotykanych;
  - wykorzystywanie oczyszczaczy powietrza w salach oddziałów przedszkolnych i w świetlicy szkolnej oraz systematyczne wietrzenie sal lekcyjnych;
  - zamontowanie we wszystkich sanitariatach podajników z mydłem antybakteryjnym dla dzieci oraz płynów dezynfekujących dla dorosłych;
  - przygotowanie informacji ogólnodostępnych na sztalugach i gazetkach ściennych o koronawirusie i działaniach profilaktycznych podjętych przez szkołę zgodnie z wytycznymi GIS, MZ;
  - motywowanie  rodziców do włączenia się w realizację działań profilaktycznych podjętych przez szkołę;

  - na bieżąco – informowanie rodziców przez dyrektora szkoły o działaniach profilaktycznych podjętych przez szkołę.
   

   

  2. Wdrożenie w szkole innych działań profilaktycznych podjętych przez dyrektora szkoły z uwagi na dynamiczną sytuację epidemiologiczną w kraju:

  - odwołanie wyjść i wycieczek szkolnych/ zalecenie Wojewody Mazowieckiego/;

  - zamknięcie źródełka wody pitnej na terenie szkoły;

  - nieustannie przypominanie uczniom o podstawowych zasadach higieny, dokładnym myciu rąk i ich wycieraniu ręcznikami papierowymi.

   

  STYCZEŃ / LUTY 2020

  1.  Sprawozdanie z działalności  zespołu problemowo-zadaniowego ds. bezpieczeństwa za I półrocze i ocena efektywności wdrożonych działań; raport pielęgniarki szkolnej w zakresie promocji zdrowia i udzielanej pomocy doraźnej uczniom.

  2. Akcja „Bezpieczne ferie” – pogadanki wychowawców, nauczycieli z uczniami na temat bezpiecznego spędzania wolnego czasu;  informacje dla uczniów w formie ulotek i przez szkolny radiowęzeł o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa na drogach, w Internecie, w miejscach pobytu w czasie wolnym od nauki.

  3. „Bądź rozsądny i unikaj zagrożeń” – wizyta żywej maskotki na przerwach w naszej szkole – propagowanie zasad bezpieczeństwa wśród uczniów i sprawdzanie znajomości numerów alarmowych.

  4. Pogadanki profilaktyczne dla uczniów klas VI-VII prowadzone przez przedstawicieli Policji z Wydziału Prewencji dotyczące demoralizacji oraz odpowiedzialności prawnej młodzieży, która osiągnęła 13 rok życia.

  GRUDZIEŃ 2019

   1.     Realizacja zajęć z uczniami na lekcjach informatyki w klasach IV - VII z zakresu cyberprzemocy - "Niebezpieczeństwa czyhające na młodzież w Internecie".

  2.     Pogadanki wychowawców klas z uczniami na temat zachowania zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek i wyjść szkolnych.

  LISTOPAD 2019

   1.     Warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas VI-VII także ich rodziców w zakresie cyberprzemocy i przeciwdziałania agresji.

  2.     Finał gminnego konkursu plastycznego pod patronatem Burmistrza Miasta Józefowa „Bezpieczeństwo ważna sprawa, tego każdy od ciebie wymaga” z udziałem Komendanta Straży Miejskiej  i przedstawicieli Komisariatu Policji w Józefowie.

  3.     „ Akcja Odblaski”  - pod kierunkiem koordynatora ds. bezpieczeństwa dla całej społeczności szkolnej realizowana na zajęciach techniki, przez wychowawców klas / oddziałów.

  4.     Noszenie kamizelek odblaskowych przez dzieci podczas wycieczek i wyjść szkolnych.

  5.     Wymiana doświadczeń z nauczycielami  z zakresu profilaktyki uzależnień po odbytych szkoleniach przez pedagogów i psychologa szkolnego.

   

  PAŹDZIERNIK 2019

  1. Zajęcia praktyczne dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I –IV w Miasteczku Ruchu Drogowego.

  2. Pogadanki dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I o bezpiecznych zachowaniach w drodze do szkoły i do domu przeprowadzone przez  przedstawicieli Komisariatu Policji w Józefowie.

  3. Profilaktyka uzależnień:

  • szkoleniowa Rada Pedagogiczna „ Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych”;

  • doskonalenie warsztatu pracy specjalistów szkolnych – udział w konferencjach, szkoleniach z zakresu zagrożeń cywilizacyjnych wśród dzieci i młodzieży;

  • zajęcia z wychowawcami klas i nauczycielami przedmiotów/edukacji na temat bezpieczeństwa w sieci, zjawiska cyberprzemocy, uzależnień od multimediów  i różnych używek.

   

  WRZESIEŃ 2019

  Próbna ewakuacja

  Zgodnie z § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. z 2010 roku nr 109, poz. 719/ w przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać — co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

  W dniu 26.09.2019 r. w naszej szkole została przeprowadzona próbna ewakuacja. Plan zakładał ewakuację osób z poszczególnych kondygnacji budynku w ustalone miejsce zbiórki –  boisko szkolne. W ćwiczeniach uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi. Ewakuacja przebiegła sprawnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, obserwatorem był  specjalista ds. BHP  Marcin Wasążnik .

   

  Akcja „Bezpiecznie do szkoły”

  1. Informowanie uczniów na pierwszych zajęciach edukacyjnych przez wychowawców klas I-VII i oddziałów przedszkolnych o zachowaniu zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą.

  2.  Koordynator ds. bezpieczeństwa wraz z uczniami klas szóstych w dniach 27 i 30 września dyżurował przed szkołą i zwracał uwagę na:

  - bezpieczne zachowania przed szkołą;

  - odpowiednie zabezpieczenie rowerów  oraz innego sprzętu, którym przyjeżdżają uczniowie do szkoły;

  - umieszczanie elementów odblaskowych na tornistrach i rowerach;

  - odpowiednie zabezpieczanie rowerów.

  Akcja będzie cyklicznie powtarzana w celu utrwalania odpowiednich zachowań w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

  3. Ogłoszenie gminnego konkursu plastycznego pod patronatem Burmistrza Miasta Józefowa „Bezpieczeństwo ważna sprawa, tego każdy od ciebie wymaga”.

  Cele konkursu:

  - rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa o ruchu drogowym;

  - rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych użytkowników dróg;

  - promocja ucznia zdolnego.

   

   

   

  Działania szkoły w zakresie bezpieczeństwa 2018/2019

   

  MAJ

  • Spotkanie z policjantem KSP WRD dla rodziców przed zebraniami- temat „Bezpieczne dziecko w  szkole i po za nią", Klasy I-VI, Wychowawcy klas

   

  • Zajęcia dla uczniów na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza szkołą, Klasy I-VI, Wychowawcy klas

   

  • Wyjazdy do Miasteczka Ruchu Drogowego w ramach realizacji treści programowych z wychowania komunikacyjnego, Klasy 0-VI, Wychowawcy klas i Nauczyciel techniki

   

  • Instrukcje dla uczniów dotyczące przestrzegania regulaminu wycieczek szkolnych- bezpieczne wyjazdy, Klasy O-VI, Wychowawcy klas

   

  • Egzamin praktyczny na kartę rowerową dla uczniów klas IV we współpracy KSP WRD, Klasy IV, Nauczyciel techniki

   

  • Apele dla uczniów dotyczące „Bezpiecznych zachowań w szkole" - informacje dotyczące instytucji wspierających ucznia, Klasy III-VI, Koordynator ds. bezpieczeństwa M.Kanabus-Zielińska

   

  MARZEC

  • Spotkania z policjantami WRD KSP WRD- tematyka

   „Bezpiecznie na drodze", Klasy IV-VI, Wychowawcy klas IV-VI

   

  STYCZEŃ

  • „Bezpieczne ferie zimowe" - apel dotyczący bezpieczeństwa podczas ferii zimowych, Klasy IV-VI, Wychowawcy klas IV-VI

   

  GRUDZIEŃ

  • Warsztaty zorganizowane przez Fundację Orange „Bezpieczeństwo w sieci”, Klasa 5d, Wychowawca Małgorzata Kanabus-Zielińska

  LISTOPAD

  • Udział w warsztatach programy „Cyberbezpieczni.pl”, Klasy IV-VI, Koordynator Małgorzata Kanabus-Zielińska i wychowawcy klas

   

  • Spotkanie autorskie z Barbarą Ciemską nt. bezpieczeństwa ", Oddziały przedszkolne, Wychowawcy oddz. przedszkolnych

   

  29 listopada - FINAŁ GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

  „Bezpiecznie w Józefowie”

  Celem konkursu „Bezpiecznie w Józefowie” było:

  • promowanie zasad bezpiecznego poruszania się uczniów po drodze;

  • stosowanie zasad bezpieczeństwa w praktyce ze zwróceniem uwagi na lokalne zagrożenia, jakie mogą spotkać pieszych i rowerzystów.

  Na uroczystość przybyli: przedstawiciele Straży Miejskiej - pani Hanna Michalczyk – Sabadyn,  funkcjonariusze Policji w Józefowie- pan Piotr Chudek i pan Arkadiusz Piętka oraz laureaci konkursu i ich opiekunowie.

  Wyniki konkursu w poszczególnych kategoriach przedstawiają się następująco:

                                                      Kategoria przedszkola

  Imię i nazwisko uczestnika konkursu

  Nazwa placówki

  Osiągnięcia

  Opiekun – nauczyciel przygotowujący do konkursu

  1. Iga Małuj

  Przedszkole „Dębowe Ludki”

  I miejsce

  Iwona Adamus

  1. Igor Markut

  Przedszkole „Biedroneczki”

  II miejsce

  Katarzyna Sierpińska

  1. Wojciech Równicki

  2. Zofia Dróżdż

  Przedszkole nr 2

  III miejsca

  Justyna Sękulska

  1. Cyprian Papis

  Oddział Przedszkolny SP nr 1

  wyróżnienie

  Joanna Klang

  1. Marta Skaruz

  2. Nina Malina

  Przedszkole „Biedroneczki”

  Wyróżnienia

  Katarzyna Sierpińska

   

  Kategoria – Szkoła Podstawowa  - klasy I-III

  1. Rozalia Bartczak kl.I

  Helena Bartczak kl. III

  SP nr 1

  I miejsce

  Kamila Bartczak – rodzic

  1. Andrzej Gontarewicz kl. III

  SP nr 2

  II miejsce

  Renata Osiak

  1. Zuzanna Zdrojewska kl. II

  SP  nr 3

  III miejsce

  Urszula Kucharska

  1. Amelia Marsicka kl. III

  2. Adam Andrzejczak kl. II

  SP nr 2

  Wyróżnienia

  Renata Osiak

   

   

   

  Ilona Wereszczyńska

  KATEGORIA SZKOŁA PODSTAWOWA – KLASY IV-VI

  Imię i nazwisko uczestnika

  Nazwa placówki

  Osiągnięcia

  Opiekun – nauczyciel przygotowujący do konkursu

  1. Wiktoria Papis kl. IV

  SP nr 1

  I miejsce

  Beata Ciarska

  1. Natalia Rogucka kl. V

  SP nr 1

  II miejsce

  Beata Ciarska

  1. Filip Citkowski kl. V

  SP nr 1

  III miejsce

  Beata Ciarska

   

                          

                   Wyróżnienia :

  1. Kamila Olszewska – SP nr 1  kl. VI

  2. Marta Kuczyńska – SP nr 1 kl. VI

  3. Marta Adrich – SP nr 1 kl. V                                     - opiekun B. Ciarska

  4. Wiktor Baranowski – SP nr 1 kl. V

         

  KATEGORIA SZKOŁA PODSTAWOWA – KLASY VII-VIII, GIMNAZJUM

   

  Imię i nazwisko uczestnika konkursu

  Nazwa placówki

  Osiągnięcia

  Opiekun – nauczyciel przygotowujący do konkursu

  1. Błażej Łukaszewicz kl.III

  Gimnazjum

  I miejsce

  Lidia Sitek

  1. Iga Zagrabska kl. VII

  SP nr 3

  II miejsce

  Lidia Sitek

  1. Ewa Hejnik kl. VII

  SP nr 3

  III miejsce

  Aneta Olkowska - rodzic

  1. Zofia Jagiełło

   kl. VII

  SP nr 3

  Wyróżnienie

  Honorata Jagiełło - rodzic

   

  Nagrodzono także prace w kategorii „Makieta”

  Imię i nazwisko uczestnika konkursu

  Nazwa placówki

  Osiągnięcia

  Opiekun – nauczyciel przygotowujący do konkursu

  1. Martyna Nowak kl. II

  1. Maja Ostrowska

  SP nr 1

   

   

  SP nr 1

  I miejsce

   

   

  I miejsce

  Anna Wojtkowicz

  1. Oskar Michałowski kl . II

  SP nr 1

  II miejsce

  Anna Wojtkowicz

   

   

   

   

   

   Prace uczestników konkursu były na wysokim poziomie, nawiązywały do przestrzegania  przepisów ruchu drogowego  w naszym mieście.

  Nagrody wręczali przedstawiciele Straży Miejskiej i Policji w Józefowie. Fundatorami nagród  byli  dyrekcja szkoły SP 1, Rada Rodziców przy SP 1 i firma ubezpieczeniowa Bezpieczny.pl.

  Dyrekcja szkoły dziękuje Paniom  Annie Wojtkowicz,  Marzenie Ragus, Beacie Ciarskiej  i Dorocie Wiśniewskiej za włączenie się w organizację konkursu plastycznego.

  Organizatorzy konkursu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PAŹDZIERNIK

  Szkolne Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego

  Nasza szkoła, w ramach uczestnictwa w projekcie „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkła Cyfrowa”, zorganizowała Szkolne Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego. Mają one na celu zwiększenie świadomości uczniów, rodziców i nauczycieli na temat cyberzagrożeń.

  Wcześniej odbyły się szkolenia dla rodziców, a 20.11.2018 r., w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu, uczniowie klas IV-VI wzięli udział w różnorodnych działaniach edukacyjno-informacyjnych. Jako pierwsze odbyło się spotkanie z p. Łukaszem Szczepańczykiem, edukatorem bezpieczeństwa cyfrowego, który przedstawił uczniom prezentację podstawowych problemów dotyczących cyberbezpieczeństwa uczniów (w tym informacji o tym, gdzie mogą otrzymać pomoc w sytuacjach kryzysowych). Dla trzech wybranych klas odbyły się warsztaty: „Wiarygodność informacji dostępnych w sieci”, „Prawa autorskie”, „Bezpieczeństwo własnego wizerunku”. Obejmowały one m.in. filmy dostosowane do wieku uczniów, quizy sprawdzające wiedzę uczniów oraz prezentację merytoryczną.

  Pozostałe klasy I-VI będą podejmowały aktywne działania, realizując tematy: „Bezpieczeństwo w kontaktach z innymi”, „Jak zdrowo korzystać z urządzeń cyfrowych?”, „Hasła i bezpieczne logowanie”, „Ochrona przed wirusami”, „Reklama w Internecie”. Również nauczyciele mieli spotkanie z edukatorem bezpieczeństwa cyfrowego i zapoznali się z materiałami do wykorzystania w swojej pracy, które zostały zamieszczone na stronie www.cyfrowobezpieczni.pl.

  Opracowanie tekstu: Agnieszka Laskowska

  WRZESIEŃ

   

  1. Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” – dyżury uczniów na skrzyżowaniach

   

  Od 10. do 28 września 2018 roku przez 3 kolejne poniedziałki, nauczycielka techniki  pełniła  dyżury z dwojgiem uczniów naszej szkoły na skrzyżowaniach:  Sikorskiego – PKP Józefów – przejście dla pieszych,  Mickiewicza – Moniuszki – przejście dla pieszych, Piłsudskiego – Wyszyńskiego – przejście dla pieszych.

  Uczniowie wyróżniali się wśród przechodniów odblaskowymi kamizelkami.

  Nasz szkolny patrol był wspomagany przez funkcjonariuszy  Straży Miejskiej i Policji.

  Uczniowie mieli okazję zaobserwować wzorowe postawy użytkowników dróg, jak również niewłaściwe zachowania. Wspólnie z obecnymi funkcjonariuszami reagowali na zauważone nieprawidłowości. Żywe lekcje z zakresu bezpieczeństwa wywołały refleksje, którymi mogli się podzielić z rówieśnikami.

  To jedna z form mająca wpływ na świadomość komunikacyjną młodego pokolenia.

   

  1. Akcja „Odblaski – dziecko bezpieczne na drodze” – klasy I - III

   

  26.09.2018 r. uroczyście, w obecności funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej wręczono wszystkim uczniom klas I – III odblaski z wbudowaną migającą lampką -  zgodnie z założeniami kampanii społecznej objętej honorowym patronatem MEN.

  Celem akcji zorganizowanej przez PZU jest poprawa widoczności dzieci na drodze i ograniczenie wypadków drogowych z udziałem najmłodszych. Dzieci zostały uświadomione, że w momencie, kiedy są bardziej widoczne na drodze, są równocześnie  bardziej bezpieczne. Wystarczy przypiąć odblask  do plecaka lub założyć na rękę i taka mała rzecz możne okazać  się bezcenna, uratować zdrowie, a nawet życie. Swoim zachowaniem dzieci mają dawać wzór nie tylko rówieśnikom, ale i dorosłym użytkownikom drogi.

   

   

  1. 26.09.2018 r. – Apel „Bezpiecznie w szkole i poza szkołą”- klasy I –VI

   

  Koordynator zespołu ds. bezpieczeństwa i przewodnicząca zespołu nauczycieli klas I-III zorganizowały apel poświęcony zagrożeniom, które mogą spotkać uczniów  w miejscach, w których najczęściej przebywają każdego dnia. Obrazowa prezentacja multimedialna, pogadanki ze strony funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej utrwaliły pożądane postawy i zachowania wśród uczniów.

   

  1. Gminny konkurs plastyczny  dla przedszkoli, szkół podstawowych i szkoły podstawowej z oddziałami gimnazjalnym „ BEZPIECZNIE w JÓZEFOWIE”

   

  Nasza szkoła jest inicjatorem w/w konkursu, którego celami są: promowanie zasad bezpiecznego poruszania się uczniów na drodze, stosowanie  zasad bezpieczeństwa w praktyce ze zwróceniem uwagi na lokalne zagrożenia , jakie mogą spotkać pieszych i rowerzystów oraz wspieranie działań edukacyjnych w zakresie wychowania komunikacyjnego.

  Konkurs został ogłoszony 18.09.2018 r.

   

  1. Zajęcia w Miasteczku Ruchu  Drogowego

   

  Od 24.09.2018 r. dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas I –III jeżdżą z wychowawcami  do MRD  (w ramach edukacji społecznej). Realizują treści  z wychowania komunikacyjnego: m.in. utrwalenie zasad poprawnego poruszania się po drogach, przypomnienie znaków drogowych.

  Podczas zajęć obecny jest funkcjonariusz  Straży Miejskiej.

  Klasy IV będą jeździły do MRD wiosną w ramach lekcji techniki. Uczniowie będą się przygotowywali do egzaminu na kartę rowerową  pod kierunkiem nauczyciela techniki, przy wsparciu funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej.

   

  1. Próbna ewakuacja przeciwpożarowa

   

  27.09.2018 r. w szkole przeprowadzono próbną ewakuację. Wcześniej dyrekcja szkoły przypomniała jej  procedurę.

  Ewakuacja przebiegła sprawnie. Wydarzeniu towarzyszyli  funkcjonariusze Straży Pożarnej.

   

  1. „Bezpiecznie w oddziałach przedszkolnych”

               We wrześniu wychowawcy oddziałów przedszkolnych podejmowali liczne działania z zakresu bezpieczeństwa. Należą do nich: pogadanki, zajęcia plastyczne (sygnalizator świetlny), słuchanie literatury i omawianie wzorców zachowań, prezentacje na planszach edukacyjnych,  scenki dramowe (zachowanie w różnych niebezpiecznych sytuacjach), nauka przejścia przez pasy, poznanie treści piosenki „Pan policjant” .

   

  1. Świetlica – bezpieczeństwo priorytetem

   

  Na początku roku szkolnego nauczyciele – wychowawcy świetlicy podjęli, zgodnie z planem pracy, następujące działania: przypomnienie zasad zachowania w świetlicy szkolnej, przeprowadzenie zajęć „Bezpieczna droga do szkoły” (formy realizacji: pogadanki, prezentacje, kolorowanki, zabawy z zakresu edukacji komunikacyjnej).

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Olofa Palmego
   ul.Mickiewicza 11, 05-420 Józefów
  • (22) 789-21-12
   (22) 789-14-95
   (22) 789-18-23

  Mapa