• ZAPISY/REKRUTACJA

     • REKRUTACJA KLASY PIERWSZE

     • REKRUTACJA DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

       

      Rekrutacja odbywa się wyłącznie wtedy, gdy szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami po zapisach dzieci zamieszkałych w jej obwodzie.

      Rodzice/prawni opiekunowie, którzy zamierzają zapisać dziecko do szkoły podstawowej, która znajduje się poza obwodem wyznaczonym ze względu na miejsce zamieszkania, muszą złożyć w terminie od 23.03 do 06.04.2023 r. do godziny 15.00 poprawnie wypełniony i podpisany wniosek. Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym (wzór wniosku można pobrać w wybranej szkole). Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają oświadczenia potwierdzające spełnienie wybranych kryteriów określonych przez organ prowadzący szkołę w uchwale Rady Miasta Józefowa nr 275/VII/2017 z 31 marca 2017 r.:

       

      Kryterium

      Liczba punktów

      Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium

      Dziecko zamieszkuje na terenie Miasta Józefowa

      50 punktów

      Oświadczenie rodzica

      Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja do danej szkoły podstawowej

      20 punktów

      Spełnienie kryterium stwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji szkoły

      Ubieganie się o przyjęcie kandydata do szkoły

      zlokalizowanej najbliżej miejsca zamieszkania ucznia.

      10 punktów

      Oświadczenie rodzica

       

       

      Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora danej szkoły.

      Zadania i uprawnienia komisji rekrutacyjnej:

       

       Po weryfikacji wniosków komisja rekrutacyjna:

       

      1. 21 kwietnia br. do godz.15.00 podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do dalszej części procesu rekrutacji,

      2. do 27 kwietnia br. do godz.15.00 – rodzice/prawni opiekunowie składają      potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia,

      1. 28 kwietnia br. do godz. 15.00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.

       

      Postępowanie uzupełniające:

       1. od 1 do 4 sierpnia br.  do godz.15.00 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
       2. od 7 do 10 sierpnia br. do godz.15.00 weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych przez uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
       3. 11 sierpnia br. do godz.15.00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do dalszej części procesu rekrutacji,
       4. do 17 sierpnia br. do godz.15.00 – rodzice/prawni opiekunowie składają potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia,
       5. 18 sierpnia br. do godz.15.00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.

       

      Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą wnioskować
      o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do szkoły, wnieść odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w sposób określony dla Rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów  przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

      DOKUMENTY DO POBRANIA

      informacja_dotyczaca_przetwarzania_danych_osobowych.pdf

      oswiadczenie_najblizsza_szkola.docx

      oswiadczenie_o_zamieszkaniu.docx

      Oswiadczenie__wola_zapisu.docx

      wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_klasy_I_spoza_obwodu_sp1.pdf

      SP1_Jozefow_obwod.pdf